Privatumo politika

DUOMENŲ APSAUGA:


VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) rūpinasi savo Klientų privatumu ir Asmens duomenų apsauga, todėl siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų Asmens duomenų tvarkymą bei išsamiai informuoti apie Asmens duomenų tvarkymą.
Šioje internetinės svetainės – parduotuvės www. kaimasinamus. lt (toliau – Internetinė parduotuvė) skiltyje rasite Agentūros Privatumo politikos nuostatas, reglamentuojančias Kliento Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus asmens duomenų tvarkymo veiksmus Internetinės parduotuvės veikloje, taip pat su tuo susijusias Klientų teises bei Agentūros pareigas.


Naudodamasis Internetine parduotuve ir joje teikiamomis paslaugomis, Klientas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Klientas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, jis negali toliau naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.


Iškilus klausimams ar neaiškumams, susijusiems su Privatumo politika, galite kreiptis į Agentūros duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: m.petrauskas@litfood.lt.


Agentūra renka šiuos Asmens duomenis:

    • tiesioginės rinkodaros tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
    • elektroninės prekybos Internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas;
    • paslaugų teikimo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas.


Asmens duomenų gavimo būdai

Naudotojų Asmens duomenis gauna dviem būdais, kai:
I. Klientas informaciją apie save pateikia pats;
II. Duomenys susiję su naudotoju generuojami automatiškai, kai prisijungiama prie Internetinės parduotuvės.

Internetinės parduotuvės Klientas savarankiškai pateikia informaciją Agentūrai šiais atvejais:
    • naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
    • Kliento komunikacijos bet kokia forma su Agentūra metu.

Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informacija gaunama slapukų pagalba. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote.


Kaip tvarkomi Asmens duomenys

Agentūra yra Klientų tvarkomų Asmens duomenų valdytojas.
Asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau –Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) bei kitų teisės aktų nustatytais reikalavimais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir saugiai. Agentūra, tiek nustatydama Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Kokios Jūsų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:
    • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
    • teisę susipažinti su savo tvarkomais Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
    • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatų;
    • teisę reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis („teisė būti pamirštam"), jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių;
    • teisę apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas bent vienas iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų;
    • teisę į duomenų perkeliamumą, kai Asmens duomenys tvarkomi sutikimu pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis;
    • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų Asmens duomenys, kai šie Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
    • teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
    • teisę gauti pranešimą apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą.


Asmens duomenų saugojimo terminai
Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
    • Kliento Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Kliento sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
    • Kliento Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Kliento pasinaudojimo Internetine parduotuve;
    • Kliento Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Kliento pasinaudojimo teikiamomis paslaugomis;
    • Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Agentūra sunaikina Kliento asmeninę informaciją.
Kaip galite įgyvendinti savo teises
Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavimus (toliau – Prašymai)galite susisiekti su Agentūra šiais būdais:
    • elektroniniu paštu info@litfood.lt;
    • siųsti paštu adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122, Vilnius;
    • atvykus į Agentūrą adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122, Vilnius.
Į raštu gautus Prašymus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis išimtinais atvejais gali būti pratęstas iki 40 darbo dienų, atsižvelgiant į Prašymų sudėtingumą.


Agentūrai nesuteikus prašomos informacijos ir (ar) turint pagrįstų pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi jūsų Asmens duomenys, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.


Asmens duomenų gavėjai
Agentūra tvarkydama Jūsų Asmens duomenis gali pasitelkti ir perduoti Jūsų Asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia Agentūrai paslaugas (atlieka funkcijas, t. y. auditoriai, teisininkai, informacinių technologijų paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai), ir tvarko Jūsų duomenis Agentūros, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Agentūros nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina. Agentūra pasitelkdama įvairius duomenų tvarkytojus, imamasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines Asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei visų priemonių juos saugant.
Asmens duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas tiesiogines funkcijas.
Kliento Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Kliento teisėtus interesus.
Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Klientas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis. Jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, nedelsiant apie identifikuotus pažeidimus informuoti Agentūrą.


Tiesioginė rinkodara
Agentūra, turėdama aiškius Kliento sutikimus, turi teisę Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir / arba trumpąją SMS žinute.
Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jei Klientas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Klientas gali:
    • prisijungti prie savo paskyros ir pakoreguoti nustatymus;
    • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti" arba „unsubscribe" naujienlaiškio apačioje.


Kontaktiniai duomenys:
Visais Asmens duomenų tvarkymo klausimais maloniai prašome kreiptis į Agentūros duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: m.petrauskas@litfood.lt arba susisiekti skambinant telefonu  +370 659 59410.


1. Pareiškimas apie Slapukus

1.1. Apie Slapukus
Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų tai – Slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama Jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį Slapuką, sekti. Slapukai skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad Jus svarbu informuoti apie Slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti Jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės finansavimą. Toliau pateikiame daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus Slapukus ir jų naudojimo tikslus.

2. Kaip Agentūra naudoja Slapukus
Agentūra naudoja Slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie Jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mes Slapukus naudojame tam, kad Jums, kaip lankytojui, pagerintume interneto svetainės naudojimo patirtį.

3. Slapukai ir jų funkcijos
Skirtingų rūšių Slapukai naudojami skirtingiems tikslams. Toliau pateikiame dažniausiai sutinkamų Slapukų rūšių sąrašą ir paaiškiname, kam jie naudojami.

3.1. Seanso Slapukai
Seanso Slapukas laikinai išsaugomas Jūsų kompiuterio atmintyje, kol Jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai Jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

3.2. Ilgalaikiai ar sekimo Slapukai
Ilgalaikis Slapukas išsaugo failą Jūsų kompiuteryje ilgam laikui. Tokios rūšies Slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai Slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti Jūsų informaciją ir nuostatas būsimiems apsilankymams. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, Jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui, Slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

3.3. Lankomos svetainėje Slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje). Šie Slapukai paprastai naudojami tokiai informacijai kaip Jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad Jums vėl apsilankius svetainėje būtų galima panaudoti jau atliktus pasirinkimus.


3.4. Svetimi slapukai
Juos nustato sritys, kurios skiriasi nuo rodomos naršyklės adreso juostoje, t. y. ne interneto svetainės savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat svetimi slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais nepažeidžiamumo atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.


4. Svetainėje nustatytų Slapukų sąrašas

Google žemėlapiai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo Jūsų pasirinkimus, pvz. : priartinimo lygis. Google priskiria Slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google Slapukų. Šie Slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų Slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.


Google analytics

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
_gat Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį. 1 minutę
_gid Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 1 dieną
_ga Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 2 metus
_utmb, _utmc Google Analytics: saugoma informacija, kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb - prisijungimas, __utmc - atsijungimas nuo svetainės. _utmb - 30 minučių, _utmc - 1 sesiją
_utma Google Analytics: saugoma informacija, iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas. 2 metus
_utmz Pirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis. Google Analytics: sekamas skaičius, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo Slapuko sukūrimo. 6 mėnesius


5. Slapukų valdymas

5.1. Kaip peržiūrėti Slapukus
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti daugelio teksto redagavimo programų ar rašyklių pagalba. Galite spustelėti Slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti Slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių Slapukų informaciją. Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer. py? hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8–11
http: //windows. microsoft. com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies


5.2. Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų Slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį Slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad naršyklė atmestų visus Slapukus arba tik svetimus Slapukus. Panašiai galite pašalinti savo Slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui.
Informuojame, kad jeigu nenorite Slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė veiks tinkamai. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių dalių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę Slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie Jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos.
Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti internete, svetainėje http://www.aboutcookies.org/

6. Kiti / nenumatyti Slapukai
Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir svetainės, mes ne visada žinome apie Slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę. Todėl jeigu susidursite su tokiais Slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius Slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie Slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina Jūsų privatumą.

7. Kreipkitės į mus
Mes kartais galime šiuos teiginius adaptuoti dėl mūsų interneto svetainės ar taisyklių dėl Slapukų pasikeitimų. Mes visada galime keisti pareiškimų turinį ir išvardytus Slapukus be išankstinio įspėjimo. Naujausią versiją galite pasižiūrėti šioje interneto svetainėje. Jei turite klausimų ir (arba) pastabų, kreipkitės į mus.

Loading...