Prekių pirkimo, pardavimo www.kaimasinamus.lt taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO WWW.KAIMASINAMUS.LT TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

1.1. Interneto svetainė www.kaimasinamus.lt yra socialinio – ekonominio pobūdžio interneto svetainė – parduotuvė suteikianti galimybę padėti smulkiems augintojams, gamintojams ir perdirbėjams vykdyti mažmeninę prekybą internete, orientuotą į vartotojus, perkančius prekes ir paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti bei plačiajai visuomenei, siekiančiai įsigyti vietinės kilmės produktus bei paslaugas.
1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi „Kaimas į namus" parduotuvės internete www.kaimasinamus.lt (toliau – Parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka, o Pardavėjas tiekia, siūlo, viešina, parduoda Parduotuvėje siūlomas prekes ir (ar) paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.3.1. Pirkėjas – bet kuris asmuo, perkantis Parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Parduotuvės paslaugomis. Naudotis Parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs 18 (aštuoniolikos) metų, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų prieš tai nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 (dvidešimties) metų asmenys;
1.3.2. Pardavėjas (tiekėjas) – bet kuris prekės ar paslaugos pirkimo – pardavimo sutartyje (toliau – Prekių užsakyme) nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės ir (ar) paslaugos (toliau – prekės) parduodamos Parduotuvėje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto Prekių užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo tokiu būdu sudaromas atitinkamas Prekių užsakymas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme;
1.3.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;
1.3.4. Administratorius – interneto svetainės www.kaimasinamus.lt valdytojas pagal 2021 m. birželio 25 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr. 8P-21-100 (panaudos davėja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įmonės kodas 188675190) yra Žemės ūkio agentūra, registruota buveinė juridinių asmenų registre: Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@zua.lt, tel. +370 52 649035, įmonės kodas 304894892, PVM mokėtojo kodas LT100011866612, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
1.3.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
1.3.6. Privatumo politika – Administratoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, naudojantis interneto svetaine www.kaimasinamus.lt.
1.4. Prekių užsakyme Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
1.5. Užsiregistruodamas Pardavėjas arba užsiregistruodamas ar pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis susipažino su šiomis Taisyklėmis ir su visais Taisyklėse nurodytais dokumentais ir informacija, sutinka su jais bei turi teisę parduoti ir (ar) pirkti Parduotuvėje.
1.6. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Prekių pirkimo – pardavimo www.kaimasinamus.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku". Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt susijusios sąlygos. Patvirtindamas Taisykles kartu patvirtina, kad susipažino su visais Taisyklėse nurodytais dokumentais ir informacija.
1.7. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems Parduotuvėje, ir visiems Prekių užsakymams, sudaromiems su Pardavėju (-ais) iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame papunktyje aptarta tvarka nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt.
1.8. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti, taisyti ir (ar) papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjas bus informuojamas prisijungęs prie www.kaimasinamus.lt arba Parduotuvėje pirkdamas prekes pirmąjį kartą iš pasirinkto Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.kaimasinamus.lt.
1.9. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
1.10. Pirkėjas privalo susipažinti su interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt patvirtinta ir paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakymo, nustatyta tvarka, taip pat laikantis šiose Taisyklėse prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
1.11. Jei Pardavėjui numatyta teisė ir (ar) pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ir (ar) dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio, teisingo ir Pirkėjui priklausančio ar jo naudojamo elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
1.12. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis ar atskiromis jų nuostatomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Parduotuvėje visais atvejais laikoma jog Pirkėjas visa apimtimi susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklių nuostatomis ir prisiima bet kokią riziką dėl galimo neišsamaus susipažinimo su Taisyklėmis.

II. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes Parduotuvėje, gali tai padaryti interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Administratorius ir Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių ar pardavimo Parduotuvėje tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.3. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios šių Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, kurią rasite paspaudę čia.

III. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę:
3.1.1. pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
3.1.2. iki Prekių užsakymo sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;
3.1.2. atsisakyti užsakymo, Prekių užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka;
3.1.3. grąžinti ir (ar) pakeisti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir (ar) teisės aktuose numatytomis teisėmis;
3.2. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja:
3.3.1. naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt nurodytų sąlygų, taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;
3.3.2. sąžiningai ir teisingai naudotis Parduotuvės paslaugomis, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Administratorius turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
3.3.3. atsiskaityti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
3.3.4. pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems Asmens duomenims ir (ar) kitiems duomenims, būtiniems tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui, nedelsiant juos atnaujinti;
3.3.5. apmokėti už Taisyklių 3.1.3 papunktyje nurodytas prekių grąžinimo išlaidas;
3.3.6. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto svetainės www.kaimasinamus.lt duomenų.
3.4. Pirkėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Pardavėjas turi teisę:
4.1.1. pirkti ir (ar) parduoti prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.1.2. iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais;
4.1.3. be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu:
4.1.3.1. nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Pirkėjo Prekių užsakymo pateikimo;
4.1.3.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, būtinos tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui, Pardavėjo nurodytu terminu;
4.1.3.3. Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.6.1 ir 7.6.2 papunkčiuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Pirkėjo užsakymo pateikimo.
4.2. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja:
4.3.1. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3.2. Taisyklių nustatytomis sąlygomis pristatyti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžintas prekes;
4.3.3. parduoti prekes, kurios atitinka savybes nurodytas prekės aprašyme, pateikiamame interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt;
4.3.4. parduoti ir (ar) pristatyti saugias, tinkamos kokybės ir komplektiškas prekes, užtikrinti, kad parduodamos prekės yra tinkamos naudoti pagal paskirtį, pateiktą aprašymą, informaciją prekės nuotraukoje;
4.3.5. parduodant ne maisto prekes, pateikti Pirkėjui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija suteikta;
4.3.6. prekes, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, parduoti ir (ar) pristatyti Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiomis prekėmis iki tinkamumo naudoti termino pabaigos;
4.3.7. neparduoti ir (ar) nepristatyti prekių, kurios iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą. Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį (prekės savybes) suėjus prekės tinkamumo naudoti terminui;
4.3.8. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu Pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės priėmimo, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip;
4.3.9. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Pirkėjo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama;
4.3.10. sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;
4.3.11. nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šis dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį;
4.3.12. savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.
4.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad:
4.4.1. Parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos ir formų ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių charakteristikų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios;
4.4.2. už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt esančiais veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos (force majeure), valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo veiksmų. Jei atsiranda Pardavėjo pareiga atlyginti nuostolius, Pirkėjui atlyginami jo patirti ir pagrįsti tiesioginiai nuostoliai, tačiau ne daugiau kaip Pirkėjo atlikto užsakymo kaina;
4.4.3. tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.5. Pardavėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

V. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Administratorius turi teisę:
5.1.1. nedelsiant ir be atskiro įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui ir (ar) Pardavėjui galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis ir (ar) panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas ir (ar) Pardavėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia Taisyklių 3.4–3.3.6 ir 4.3–4.3.12 papunkčių (atitinkamai) nurodytus įsipareigojimus. Administratorius neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo ar Pardavėjo nuostolius;
5.1.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra be atskiro įspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;
5.1.3. bet kuriuo metu savo nuožiūra be atskiro įspėjimo keisti interneto svetainės www.kaimasinamus.lt funkcijų ar jų dalies veikimą, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti interneto svetainės www.kaimasinamus.lt veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų ar Pardavėjų skaičių.
5.2. Administratorius turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
5.3. Administratorius įsipareigoja:
5.3.1. šiose Taisyklėse ir interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti sąlygas Pirkėjui ir Pardavėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
5.3.2. aiškiai ir suprantamai interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt suteikti Pirkėjui informaciją, nurodytą CK 6.2287 str.;
5.3.3. iki Prekių užsakymo patvirtinimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų interneto svetainės www.kaimasinamus.lt funkcijų ar jų dalies pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Tokios informacijos pateikimas interneto svetainės www.kaimasinamus.lt laikomas tinkamu informavimu;
5.3.4. gerbti Pirkėjo ir Pardavėjo privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4. Administratorius neatsako už tai, kad:
5.4.1. Parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos ir formų ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių charakteristikų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Administratoriaus valios;
5.4.2. už prekių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Parduotuvės paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą;
5.4.3. dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio prekes Pirkėjas užsisako naudodamasis interneto svetaine www.kaimasinamus.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
5.4.4. už jokius Pirkėjo ar Pardavėjo nuostolius, susijusius su interneto svetainės www.kaimasinamus.lt veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos (force majeure), valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo ar Pardavėjo veiksmų.

VI. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Parduotuvėje užsiregistravęs interneto svetainės sistemoje interneto adresu www.kaimasinamus.lt, užpildydamas registracijos anketą ir nurodydamas: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis, arba neužsiregistravęs internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiose Taisyklėse nustatytą tvarką.
6.2. Už registracijos duomenų išsamumą ir atitikimą tikrovei visa apimtimi atsako Pirkėjas.
6.3. Pirkėjas gali užsakyti prekes Parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
6.3.1. internetu užsiregistruodamas interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt;
6.3.2. internetu nesiregistruodamas interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt;
6.3.3. telefonu;
6.3.4. elektroniniu paštu ar kita priemone;
6.3.5. tiesioginio kontakto metu su Pardavėju.
6.4. Prekių užsakymas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama bet kuriuo iš Taisyklių 6.3.1–6.3.2 papunkčiuose nurodytų būdu, laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs tikslų pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su elektroninės parduotuvės taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
6.5. Prekių užsakymas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama bet kuriuo iš Taisyklių 6.3.3–6.3.4 papunkčiuose nurodytų būdu, laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas elektroniniu paštu ar kita priemone gauna sąskaitą bei ją apmoka, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Apmokėjimo įvykdymas laikomas Pirkėjo sutikimu su Parduotuvės Taisyklėmis.
6.6. Prekių užsakymas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama šių Taisyklių 6.3.5 papunktyje nurodytu būdu ir atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar kitokiu būdu, laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Pirkėjui prekes bei Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais ar kitokiu būdu jų pristatymo metu. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą.
6.7. Prekių užsakymas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą prekę įsigyti leidžiama tik tam tikrus papildomus reikalavimus atitinkantiems asmenims (ne jaunesniems nei 20 (dvidešimt) metų, esantiems blaiviems), laikomas sudarytu, kai prekių pristatymo metu patikrinama ir nustatoma, kad Pirkėjas ir (ar) kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes ir jas perduoda Pirkėjui.
6.8. Prekių pristatymo terminas ir jo skaičiavimas yra nurodomas Pardavėjo po užsakymo atsiųstame pranešime Pirkėjui. Jei toks pranešimas atskirai nepateikiamas ar kyla kitų neaiškumų, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių užsakymo sudarymo dienos.
6.9. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už prekę, gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.
6.10. Kiekvienas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytas Prekių užsakymas yra registruojamas ir saugomas interneto svetainės www.kaimasinamus.lt duomenų bazėje jų Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie interneto svetainės www.kaimasinamus.lt sistemos matyti pirkimo istoriją.

VII. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekės parduodamos kainomis, nurodytomis interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt užsakymo pateikimo metu.
7.2. Prekių kainos interneto Parduotuvėje ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
7.3. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvėje nurodyta prekės kaina gali būti keičiama tik, kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame papunktyje numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
7.4. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki Prekių užsakymo sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po Prekių užsakymo sudarymo, Pardavėjas gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.
7.5. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes atsiimant arba iš anksto sumokėdamas visą sumą.
7.6. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
7.6.1. apmokėdamas naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga;
7.6.2. atsiskaitydamas grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo ir (ar) atsiėmimo metu.
7.7. Pirkėjas gali pasirinkti 7.6. papunktyje numatytus mokėjimo būdus tik tais atvejais, kai Pardavėjas leidžia tokį atsiskaitymo būdą konkrečiai prekei. Pardavėjui kilus neaiškumams dėl Prekių užsakymo formoje pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakymo formoje pateiktu telefono numeriu. Taisyklių 6.8 papunktyje nurodytas prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
7.8. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 7.6.1 ir 7.6.2 papunkčiuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja per 24 (dvidešimt keturias) valandas atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Mokėjimas laikomas gautu nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymo vykdymą.
7.9. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo „Paskyroje" nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
7.10. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją ir pagal tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.
7.11. Pardavėjas ir Administratorius neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 7.6.1 ir 7.6.2 papunkčių įvykdymą ir savalaikį įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

VIII. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti vardą ir pavardę, tikslų telefono numerį, prekių pristatymo vietą ir laiką.
8.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Pardavėjui suderinus su Pirkėju pristatymo laiką nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių pristatymo paslaugas.
8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir laiku bei remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
8.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas neturi reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo iš anksto su Pirkėju suderintų terminų. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
8.7. Pirkėjas privalo patikrinti pristatytos prekės būklę prieš ją priimdamas, ir netvirtina tinkamo prekių pristatymo, perdavimo ir priėmimo, jei nustato bet kokius kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, prekių ar pakuočių pažeidimus. Patvirtinęs tinkamą prekių perdavimą ir priėmimą, Pirkėjas vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl aukščiau nurodytų neatitikimų ir (ar) pažeidimų.
8.8. Jei Pirkėjas tikrindamas pristatytą prekę nustato kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, prekių ar pakuočių pažeidimus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu, Pirkėjas informuoja apie tai prekės Pardavėją (vėliausiai per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo gavimo momento.
8.9. Netinkamos kokybės prekės, prekės, kurios nebuvo užsakytos ar kurių pristatytas kiekis didesnis, nei užsakytasis, grąžinami Pardavėjui.
8.10. Jei Pirkėjui nėra pristatytos jo užsakytos prekės, arba jei užsakytų prekių kokybė netinkama, Pardavėjas tokių apmokėtų prekių kainą grąžina Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.
8.11. Prekių pristatymo paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos interneto svetainėje www.kaimasinamus.lt. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo nustatytas sąlygas.
8.12. Nemokamas prekių atsiėmimas tiesiogiai iš Pardavėjo.

IX. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudaryto Prekių užsakymo, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos, jeigu Pardavėjas nenustato ilgesnio termino, išskyrus šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytas išimtis. Jeigu užsakytą prekę sudaro keletas siuntų, 14 (keturiolikos) dienų Prekių užsakymo atsisakymo terminas skaičiuojamas nuo paskutinės siuntos gavimo dienos.
9.2. Pirkėjas pagal CK 6.22810 str. 2 d. nuostatas neturi teisės atsisakyti Prekių užsakymo, sudaryto dėl šių prekių:
1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
4. prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
5. alkoholiniai gėrimai, kurių kaina nustatyta sudarant Prekių užsakymą ir kurie pristatomi po 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų.
9.3. Pirkėjas turi Pardavėjui pateikti aiškų prašymą, kuriame raštu išdėsto sprendimą atsisakyti Prekių užsakymo, nurodydamas grąžinamą prekę, užsakymo numerį bei jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti. Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie prašymo gavimą.
9.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė Prekių užsakymo kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, toks Pirkėjo užsakymas anuliuojamas ir Pardavėjas informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytais kontaktais.
9.5. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Prekių užsakymo, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
9.6. Pateikęs raštu prašymą apie Prekių užsakymo atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus, kai pagal sutartį Pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka Pardavėjui. Konkretų produkto perdavimo laiką ir vietą Pardavėjas derina su Pirkėju, kuris pateikus prašymą su Pirkėju susisiekia jo nurodytais kontaktais.
9.7. Pardavėjas priima grąžinamas prekes jei jos nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš to Pardavėjo. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika.
9.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes visi šio sumokėti pinigai, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, grąžinami Pirkėjui, pervedant šią sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
9.9. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
9.10. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal Prekių užsakymą Pirkėjui atsisakius Prekių užsakymo pareiga atsiimti prekes tenka Pardavėjui.
9.11. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal Prekių užsakymą šias išlaidas prisiima Pardavėjas arba kai Pardavėjas tinkamai neinformavo Pirkėjo, kad šias išlaidas turės padengti Pirkėjas.
9.12. Pirkėjas tinkamos kokybės prekes gali keisti ir grąžinti CK 6.362 str. nustatytais atvejais ir sąlygomis, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Mažmeninės prekybos (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) taisyklių 17 punktu, į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti keičiamos ir grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.
9.13. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti tinkamos kokybės nusipirktas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
9.14. Pirkėjas apie norą pasinaudoti Taisyklių 9.13 papunkčio numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčia Pardavėjui rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vieną iš CK 6.362 str. (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 3.363 str. 7 d. (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų, pateikia ir kitus prekės pirkimą patvirtinančius dokumentus.
9.15. Pirkėjas neturi teisės grąžinti tinkamos kokybės prekių, jei yra praleisti šiose Taisyklėse ir (ar) teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.
9.16. Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vadovaujantis CK 6.2287, 6.22810, 6.22811, 6.334, 6.338, 6.363 ir 6.364 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.17. Pirkėjas nusipirkęs netinkamos kokybės prekes turi teisę nemokamai savo pasirinkimu iš Pardavėjo pareikalauti:
1. pakeisti tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
2. atitinkamai sumažinti pirkimo kainą;
3. pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
9.18. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.17 papunktyje numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.17.2 papunktyje numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 9.17 papunktyje numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Prekių užsakymo, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
9.19. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
9.20. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame papunktyje numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.21. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

X. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes ir padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Administratorius tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Parduotuvėje.
10.3. Administratorius, tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Administratoriaus rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo (toliau – Elektroninio parašo) įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų interneto parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie interneto parduotuvės duomenimis turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.
10.5. Administratorius neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Administratoriaus Parduotuvėje esančias nuorodas.
10.6. Už Prekių užsakymo, sudaryto naudojantis Parduotuvėje pažeidimą, Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.
11.2. Visa informacija, kuri pateikiama www.kaimasinamus.lt (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, Privatumo politiką, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, ir kt.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
11.3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
11.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
11.6. Visi nesutarimai, kilę ar susiję iš Taisyklių ir (ar) susiję su Prekių užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.7. Pirkėjui ir Pardavėjui nepavykus susitarti, Pirkėjas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Loading...